วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

SAKORN ONLINE

 นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

    “การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร  SAKORN ONLINE”โรงเรียนสาครพิทยาคาร

👉 ปลายทางที่คุณภาพผู้เรียน ⭐️⭐️⭐️วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ONLINE

อกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ONLINE

เอกสารชั้นเรียนที่ต้องดำเนินการในระบบออนไลน์ประจำวัน
เอกสารชั้นเรียนที่ต้องดำเนินการในระบบออนไลน์ประจำเดือน
เอกสารชั้นเรียนที่ต้องดำเนินการในระบบออนไลน์ประจำภาคเรียน
เอกสารชั้นเรียนที่ต้องดำเนินการในระบบออนไลน์ 1 ครั้ง/ปีการศึกษากำหนดไม่เกินเดือน มิถุนายน

ทะเบียนเกียรติบัตรนักเรียน
ฟอร์มที่ปรึกษา(คู่มือระบบ)
1ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล
2แบบคัดกรอง SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน)
3แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
4สพก 20 แบบสรุปการคัดกรอง (ดล 6 พิมพ์)
5แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
6สพก 22 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล 8 พิมพ์)
7บันทึกการให้คำปรึกษา/แก้ปัญหาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา
8บันทึกการส่งต่อภายในโดยครูที่ปรึกษา
9แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
10สพก 27 แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ดล 13 พิมพ์)
11แบบบันทึกผลการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom  Meeting) 

ฟอร์มงานปกครองและวินัยนักเรียน
12แบบบันทึกรายงานการตักเตือนนักเรียนกรณีนักเรียนไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ฟอร์มกิจกรรมโฮมรูม
ฟอร์มเช็คชื่อเข้าแถว
การตอบกลับ(ฟอร์มคู่มือระบบ)
1ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล
2แบบคัดกรอง SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน)
3แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
4สพก 20 แบบสรุปการคัดกรอง (ดล 6 พิมพ์)
5แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
6สพก 22 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล 8 พิมพ์)
7บันทึกการให้คำปรึกษา/แก้ปัญหาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา
8บันทึกการส่งต่อภายในโดยครูที่ปรึกษา
9แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
10สพก 27 แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ดล 13 พิมพ์)
11แบบบันทึกผลการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom  Meeting)

การตอบกลับ งานปกครองและวินัยนักเรียน
12แบบบันทึกรายงานการตักเตือนนักเรียน(นักเรียนไม่บำเพ็ญประโยชน์/independent)
11แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
10บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
9แบบบันทึกสรุปรายชื่อนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ประจำเดือน
8แบบรายงานบำเพ็ญประโยชน์/independent
7แบบลงทะเบียนขออนุญาตนำอุปกรณ์สื่อสารมาโรงเรียน
6แบบรายงานความสะอาด
5แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
4แบบรายงานพฤติกรรมผ่านระบบONLINE
3แบบรายงานการตรวจความเรียบร้อย ม.ปลาย
2แบบรายงานการตรวจความเรียบร้อ ม.ต้น
1แบบบันทึกความดี
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม
แบบเช็คชื่อนักเรียนเข้าแถว
แบบยืนยันสาเหตุที่ไม่ได้เข้าแถว


วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

SEREE Model

           

       การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community- Based Learning)รูปแบบ SEREE Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้คือ